Pomoc społeczna
Zmiana wielkości tekstu

Jednym z głównych zadań pomocy społecznej, a co za tym idzie i pracowników socjalnych naszego ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez podejmowanie szeregu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. Przy realizacji tych zadań, niezbędne jest bardzo dokładne zdiagnozowanie problemów występujących w rodzinie. Ma ono zazwyczaj miejsce podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, który jest wymagany do przyznania pomocy z Ośrodka.


Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy jest uzależniona od zgłaszanych potrzeb, okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy i możliwości Ośrodka. Pomoc jaką ośrodek otacza podopiecznych to przede wszystkim:

- pomoc finansowa (w zależności od sytuacji: zasiłek celowy i celowy specjalny, okresowy, stały)

- pomoc rzeczowa - obiady dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach: podstawowych, gimnazjalnych,  Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.

- usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczone na rzecz osób wymagających opieki osób drugich

- pomoc w dotarciu do różnego rodzaju specjalistów takich jak: prawnik, lekarz, psychoterapeuta itp.

- poradnictwo socjalne, które w szczególności zakłada poinformowanie klienta o konsekwencjach podejmowanych przez niego działań lub ich braku. Szczególnie podczas poradnictwa, pracownik socjalny ma wprowadzić klienta na drogę wiodącą ku rozwiązaniu problemu, zmotywować go w pozostaniu na niej i wspierać w sytuacjach kryzysu i załamań

- działanie interwencyjne w sytuacji kiedy klient stanowi sam dla siebie zagrożenie lub gdy to zagrożenie istnieje ze strony innych ludzi (mowa tu w szczególności o zagrożeniu: materialnym, prawnym, zależności fizycznej i psychicznej). Działanie interwencyjne jest zazwyczaj poprzedzone zebraniem niezbędnych informacji a zaistniała sytuacja wymaga natychmiastowej lub jak najszybszej reakcji, tak aby bezpośrednio nastąpiła zmiana negatywnego stanu

Działając na rzecz klienta pracownik socjalny kontaktuje się z różnego typu instytucjami np. policją, kuratorem,, pracownikami ZUS, KRUS, lekarzem itp. Pracownicy Pomocy Społecznej w szczególności zajmują się osobami lub rodzinami, w których występują podane niżej problemy:

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania określonego zasiłku przyjmuje się, od dnia 1 października 2012 r. następujące kwoty: 

 1. na osobę samotnie gospodarującą - 542 zł 

 2. na osobę w rodzinie - 456 zł 


Od dnia 1 października 2012 r. wartość dochodu odpowiadająca miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń z pomocy społecznej wynosi 250 zł. 


Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 267 z późn. zm.) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: 

 1. ubóstwa 

 2. sieroctwa 

 3. bezdomności 

 4. bezrobocia 

 5. niepełnosprawności orzeczona przez ZUS lub Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby 

 7. przemocy w rodzinie 

 8. potrzeby ochrony wielodzietności lub macierzyństwa 

 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych 

 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki           opiekuńczo – wychowawcze 

 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy 

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

 13. alkoholizmu lub narkomanii 

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej 


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych w punktach 1-15 okoliczności. 

Pracownicy ośrodka w nielicznych przypadkach przeprowadzają wywiad w celu przyznania świadczeniem opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Pomoc ta kierowana jest do osób, które nie mają możliwości uzyskania ubezpieczenia z innego tytułu (np. nie mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy, czy nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez członka rodziny). Wniosek o tę formę pomocy składa się w Ośrodku. Ubezpieczenie obowiązuje przez okres 90 dni. Aby otrzymać pomoc finansową z tut. Ośrodka należy udokumentować wszystkie dochody netto uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.


W zależności od występującego problemu w rodzinie, należy przedstawić:

- osoba niepełnosprawna: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu schorzenia i konieczności stałego przyjmowania lekarstw czy stosowanie diety;

- osoba bezrobotna: świadectwa pracy za wcześniejsze okresy pracy, decyzję o rejestracji w Urzędzie Pracy lub aktualne zaświadczenie z PUP, świadectwa ukończenia dodatkowych kursów itp.

- osoba opuszczająca zakład karny: decyzję o zwolnieniu z zakładu karnego.

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)