Karta dużej rodziny
Zmiana wielkości tekstu
 
kdr.pngKarta Dużej Rodziny
 
CEL PROGRAMU
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego są na stronie internetowej MPiPS www.mpips.gov.pl oraz https://rodzina.gov.pl. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
 
 
KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY
 • Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia, gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Rodzicowi, małżonkowi rodzica, którzy jeśli nabyli uprawnienia wynikające z programu nie tracą ich pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.
 • Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.
Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały na terenie Gminy Krasnystaw, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
 

SKŁADAJĄC WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY, PRZESTAWIA SIE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy wypełnić i złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, pok. nr 8 wraz z niezbędnymi dokumentami.
Druki wniosków można pobrać w GOPS w Krasnymstawie lub drogą elektroniczną jako wniosek o wydanie Karty Duzej Rodziny.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 
 
 
INFORMACJE DODATKOWE
Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, wystawionej przez Wójta Gminy Krasnystaw.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika GOPS utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta Gminy Krasnystaw.
W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.
Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.
Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do conajmniej trojga dzieci.
Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł, natomiast kwota opłaty za domówienie drugiej formy Karty, pobierana w wysokości 9,21 zł.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób, które osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

ELEKTRONICZNA FORMA KARTY DUŻEJ RODZINY

Jak uzyskać mKDR?

 

 1. Najprościej i najszybciej można złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia empatia.mpips.gov.pl. Od 26 lutego 2018r. na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia dostępny jest uproszczony kreator wniosku przeznaczony dla osób, które posiadają już tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny i chciałyby korzystać także z mobilnej Karty Dużej Rodziny. Na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl wybrać moduł eWnioski.
   
 2. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny można po złożeniu wniosku on-line lub złożyć wniosek w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, pok. nr 8.
   
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na telefon Wnioskodawcy przychodzi SMS, z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji.
   
 4. Kolejnym krokiem jest pobranie na telefon bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store.
   
 5. Aplikacja poprowadzi automatycznie do uruchomienia mKDR na smartfonie.

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?
 
 Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
 
 1. Rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
   
 2. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
   
 3. Funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
   
 4. Użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
   
 5. Aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.;
   
 6. Aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.
 
  


JAK ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU (broszura)
Informacje na temat przystąpenia do programu można znaleźć na stronie Ministerstwa.
 
  
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)